NOMAS NOTEIKUMI

Zemāk Jūs atradīsiet nomas nosacījumus un Nomas līgumu. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar norādīto informāciju pirms kempera nomas un nomas līguma noslēgšanas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums.

LEJUPLĀDĒT Kemperu nomas līgumu

Minimālais nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš ir trīs nomas diennaktis (nomas periods no 01.janvāra līdz 15.maijam), savukārt minimālais nomas termiņš ir piecas diennaktis (nomas periods no 16.maija līdz 31.augustam), nododot automašīnu vēlāk, pēc nomas termiņa beigām tiek aprēķināta nomas maksa par vēl vienu pilnu nomas dienu. Nomas maksa tiek aprēķināta par dienām, automašīnas saņemšanas diena tiek fiksēta nomas līgumā.

Prasības automašīnas autovadītājam

Lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un autovadītāja apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, un iesniegt personu apliecinoša dokumenta un autovadītāja apliecības kopiju, kura tiks pievienota nomas līguma oriģinālam.

Kemperi var vadīt persona, kurai ir vismaz 21 gads un kurai ir B kategorijas vadītāja apliecība un vadītāja stāžs, kas nav mazāks par 3 gadiem.

Automašīna tiek nodota Nomniekam, labā tehniskā stāvoklī, ar stereo sistēmu, tīru salonu, ar visiem aksesuāriem, kas uzskaitīti nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni.

Cenā ietilpst:
PVN, OCTA un KASKO, tualetes papīrs un ķīmija tualetes tvertnei.

Nomnieka atbildība:

Ja iznomātajai automašīnas virsbūvei nomas laikā radušies bojājumi vai notikusi automašīnas vai tās daļu zādzība, Nomnieka maksimālais pašrisks ir 500,00 EUR.
Par bojājumiem/zaudējumiem automašīnas interjeram, sadzīves aprīkojumam vai interjera aksesuāriem Nomnieks atbild pilnībā. Tāpat Nomnieks ir atbildīgs par automašīnas riepu bojājumiem.
Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un stāvvietas sodiem, kas radušies automašīnas nomas laikā. Nomnieks apņemas tos samaksāt piecu dienu laikā no konstatēšanas brīža, pretējā gadījumā Nomnieks maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no soda summas.
Pie satiksmes negadījumiem, kad, automašīnu vadījis līgumā nereģistrēts vadītājs, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par automašīnu.

Maksājumi tiek veikti ar starptautiski atzītām kredītkartēm (EIROCARDMASTERCARD, VISA), norēķinu kartēm (MAESTRO, VISA Elektron u.c.), bankas pārskaitījumu iznomātāja kontā vai skaidrā naudā.

 Rezervēšana/Apmaksa

Rezervācijas tiek apstiprinātas tikai pēc pilnas nomas maksas saņemšanas, drošības naudas depozīta un līguma parakstīšanas.

Automašīna Nomniekam netiks izsniegta, ja nebūs pilnībā apmaksāta noma un iemaksāts drošības naudas depozīts un parakstīts līgums.

Iznomātājs patur tiesības nomainīt iznomāto automašīnu pret citu automašīnu, ja iespējama automašīnas pārdošana vai bojājumi.

Maksa par rezervācijas atcelšanu:

30 kalendārās dienas pirms nomas sākuma: 500,00 EUR (100%)

Vairāk par 2 nedēļām pirms nomas sākuma: 250,00 EUR (50%)
Mazāk par 2 nedēļām pirms nomas sākuma: 00,00 EUR ( 0%)
Maksa par rezervācijas atcelšanu tiks ieturēta no rezervācijas maksas, kas tika iemaksāta pie automašīnas rezervācijas.

Drošības depozīts:

Drošības depozīts ir 500.00 EUR (pieci simti eiro, nulle centi), kas tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc automašīnas nodošanas.

Rezervācija stājas spēkā pēc drošības depozīta (500,00 eiro) saņemšanas SIA VIRĀŽAS norēķinu kontā.

Ja automašīna netiek nodota Iznomātājam līgumā noteiktajā vietā un laikā, tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tukšu izlietotā ūdens tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kā tas uzskaitīts nomas līgumā Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni, tiks aprēķinātas papildus maksas saskaņā ar šiem nomas noteikumiem, kas tiks ieturētas no drošības naudas depozīta.

Saņemšana/Nodošana:

Automašīnas saņemšana/nodošana notiek tikai Mežotnes ielā 33, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901, Latvijā, ja puses rakstiski nav vienojušās savādāk.

Automašīnas saņemšanai, dokumentācijas noformēšanai un automašīnas demonstrācijai ir nepieciešams paredzēt 1 stundu laika. Tāds pats laiks jāparedz automašīnas nodošanai.

Automašīna jānodod dienā, kad tas paredzēts nomas līgumā, tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika iznomāta, ar tukšu izlietotā ūdens tvertni, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kāds tas uzskaitīts nomas līgumā Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni.

Ja nodošanas brīdī Iznomātājs konstatē automašīnas bojājumus, tad Nomnieks nesaņem drošības naudu līdz brīdim, kad bojājumi tiks novērsti un būs zināmas to novēršanas izmaksas.

 

Papildus maksas ( ja automašīna tiek nodota atpakaļ Iznomātājam neiztīrīta):

 • salona/interjera tīrīšana: 20,00 EUR – 70,00 EUR;
 • notekūdeņu tvertnes tīrīšana: 25,00 EUR;
 • tualetes tvertnes tīrīšana: 50,00 EUR;
 • visa salona un virsbūves uzkopšana un tīrīšana: 200,00 EUR.

Papildus aprīkojums/pieejamie aksesuāri:

 • gultas piederumi četriem cilvēkiem (sega, spilvens, gultasveļa, dvieļi): 35,00 EUR;
 • gāzes grils + piederumi (grils, iesmi): 30,00 EUR;
 • kempinga galdiņš/krēsli (četri krēsli, galds): 25,00 EUR;
 • katli, pannas ( komplekts): 15,00 EUR;
 • virtuves piederumi (četriem cilvēkiem): 15,00 EUR par nomu.

Lietošanas noteikumi:

Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot automašīnu, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras automašīnas degvielas uzpildīšanas reizes. Par mehāniskiem bojājumiem Nomniekam jāziņo Iznomātājam nekavējoties. Sīkāka informācija par izdevumu atmaksu par mehānisku bojājumu novēršanu nomas laikā tiek sniegta pie automašīnas iznomāšanas. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai nevērīgas attieksmes rezultātā.

Radio, ledusskapja, elektroaprīkojuma, apkures, gāzes plīts disfunkcijas rezultātā veiktā remonta izdevumi nomas laikā netiek kompensēti, ja nav atsevišķas vienošanās par to.

Iznomātajās automašīnās smēķēt ir aizliegts. Sods par smēķēšanu automašīnā: 500,00 EUR.

Dzīvnieku uzturēšanās automašīnas salonā ir aizliegta, sods 500,00 EUR.

Kategoriski aizliegts vadīt automašīnu ar ātrumu, kas pārsniedz 110 km/h, par šādu pārkāpumu, sods 500,00 EUR tiek ieturēts no drošības depozīta.

Ja nomas perioda laikā Iznomātājs konstatē, ka Nomnieks ir, pārkāpis ātrumu kā arī citus ierobežojumu, kas noteikts konkrētajā valstī, Iznomātājs iemaksāto drošības depozīta atmaksu aiztur uz 30 dienām, iespējamo administratīvo soda apmaksai.

Autostāvietās Nomnieka pienākums ir izņemt navigācijas audio ierīces, kā arī citas vērtīgas no redzamām vietām, aizslēgt automašīnas durvis.

Par minētiem faktiem tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas puses un pieaicinātās personas.

Nomas perioda pagarināšana:

Nomniekam atļauts pagarināt nomas periodu, tikai iepriekš par to vienojoties rakstiski ar iznomātāju. Ja nomas periods tiek pagarināts pēc līgumā noteiktā nomas beigu termiņa, maksa par papildus dienām palielinās 100% apmērā no spēkā esošajiem nomas tarifiem, izņemot gadījumus, ja Nomnieks ar Iznomātāju par nomas perioda pagarināšanu un maksu par papildus dienām vienojušies savādāk. Izņēmuma gadījumos ir iespējama situācija, kad nomas periodu pagarināt nebūs iespējams.

Citi noteikumi:

 • Par līgumā neparedzētiem gadījumiem ir iespējams vienoties atsevišķi.
 • Gadījumos, kad Apdrošināšanas sabiedrība pieņem lēmumu atteikt, izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību visi izdevumi jāapmaksā Nomniekam.
 • Ja CSNG ir vainīgs Nomnieks, transportēšanas izdevumus no notikuma vietas līdz adresei Mežotnes iela 33, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Latvija apmaksā Nomnieks.

Darbības teritorija:

Vienojoties ar Iznomātāju, līguma darbības teritorija var tikt noteikta Eiropas Savienības ietvaros.